1. โรงเรียนบ้านกระบี่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ฉายารัตน์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ จันทร์หอม
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
2. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐธร กันทอง
2.เด็กชาย ธนาวุฒิ บัวกอ
3.เด็กหญิง อังคณา บัวกอ
1.นาง สุภาพร แก้วทอง
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิลาวรรณ ขอวรกลาง
1.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา สุวรรณสิงห์
1.นาง สุภาพร ขันตรี
0338 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก พละมัย
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง เกวลิน มณีวรรณ
1.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สายสมบัติ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีเมือง
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธิติพันธุ์ โสลุน
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สายบุตร
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
2.เด็กหญิง สุจิตราพร โปริสา
3.เด็กหญิง พัชรธิดา กิ่งเเก้ว
4.เด็กหญิง เนตรียา สุขอ้วน
5.เด็กหญิง อรัญญา พรหมเสนา
6.เด็กหญิง วัลภา ทิพย์โพธิ์
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
3.นาง เอมอร นนทา
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปณิตา ไชยรัตน์
2.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
3.เด็กหญิง รุุ่่งกลม พลดงนอก
4.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
5.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ พูลผล
6.เด็กหญิง วนิดา อบเชย
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
3.นาง เอมอร นนทา
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณฤทธิ์ โสวัน
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
0237 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เสาวนีย์ หาดี
1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
0242 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พินิช ทองสลับ
1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
0276 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วอาสา
1.นาง สุภาพร ขันตี
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวหอม
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ รัตนะ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยชมพู โสวัน
2.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง
3.เด็กชาย ฉัตรมงคล โสมรักษ์
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
2.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
3.เด็กหญิง รุ่งกมล พลดงนอก
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ สีหมอก
2.เด็กหญิง วิชุดา บุญมาพันธ์
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วลีรัตน์ โสลุน
1.นาง สุภาพร ขันตรี
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุสรา ภูหมื่น
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0317 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เชิดธวัช บุญสร้อย
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เเจ่มเชื้อ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0325 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลดา พลือศักดิ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรยา โทวาท
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรชัย สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ศรายุทธ ทัดเทียม
3.เด็กชาย มารุต มีชัย
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
3. โรงเรียนบ้านแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
4. โรงเรียนบ้านขะยูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
2.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
3.เด็กหญิง ปนัดดา กันชัย
4.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
5.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
6.เด็กหญิง สุธาสินี กลิ่นมาลัย
7.เด็กหญิง พัชรี พรมมี
8.เด็กหญิง พุทธิดา ทะคำวงษ์
9.เด็กหญิง ชนิตา เมาลิชาติ
10.เด็กหญิง ปลายฟ้า สิงคะ
1.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
2.นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
3.นาง ศรีศิกัญศ์ญา ศรีซ่ง
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสาร ก้านสี
1.นางสาว นันทิยา พรหมทา
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ เกสรสร้อย
2.เด็กหญิง จีรนันท์ อิศาสตร์
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นาย ธงชัย พรมมาแข้
5. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิวกร เจือทอง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วันชัย โพธิ์ปรึก
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประยุทธ จันทร์สน
2.เด็กหญิง พรฤทัย แก้วชะอุ่ม
3.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สิงแก้ว
4.เด็กชาย ธนาธิป เชื้ออุ่น
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ประสารคุณ
1.นาย สุริยะ พรมตวง
6. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชูศักดิ์ ยวนพันธ์
1.นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วรนาฎ โคศรี
2.นางสาว กาญจนา โสภากุล
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมธาวี มะณี
2.เด็กหญิง ชลธิชา การะเกษ
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ คำมา
1.นาง นิรมล นาคาธร
7. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัชนันท์ชัย ลิลาด
2.เด็กชาย นพรัตน์ คำจุล
3.เด็กหญิง อภิชญา ครองใจ
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
2.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.58
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เผด็จ มะหา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสดา พลชาติ
1.นาง บังอร เพริดพราว
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัตนชัย คมไส
2.เด็กหญิง สุพรรณษา สุขเสริม
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อติพร เคารพ
1.นาง บังอร เพริดพราว
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา ไทรยรัตน์
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ภูแบ่งไม้
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ กุลหอม
1.นาง บังอร เพริดพราว
2.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
8. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
74
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย แก้วกล้า แก้วชะอุ่ม
1.นาย เจษฎา นามแดง
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
2.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
1.นาง สุมาลี ละม่อม
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณนิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.8
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กหญิง วริศรา เครือเพชร
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ พายุพัด
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชา แก้วไพรวัน
1.นาง สุมาลี ละม่อม
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัญญา เรืองฤทธิ์
2.เด็กหญิง พิชญ์นาฎ เพชรดี
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สายฝน ในพิมาย
1.นาง สุมาลี ละม่อม
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไอรดา แสนสุข
1.นางสาว ชุติมา ดิษฐประสพ
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ตุ้มคง
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิตากรณ์ พิมพ์ผุย
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนพงษ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริศรา ชุมแสง
1.นาง สุมาลี ละม่อม
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรศิลา อินทะพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง ศศินิภา เพ็งกระจ่าง
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
3.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง กุสุมา รอดดี
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคล ไชยแสนทา
2.เด็กชาย ธนภัทร์ ไชยวงษ์
3.เด็กชาย พชร ประชาราช
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา แก้วไพรวัน
2.เด็กชาย ธนากร อำไพ
3.เด็กชาย ปิยะพัฒน์ กงล้อม
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
2.เด็กหญิง กิราพร ลุยตัน
3.เด็กชาย คัมภีร์ อินทะพันธ์
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิรักษ์ โสภี
2.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิ์ปัตตนา
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชนี ขันชัย
2.เด็กหญิง ชฎาพร วาไชยะ
3.เด็กหญิง นริศรา พิทักษ์
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เรืองศักดิ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ชัชวาล สะเงินสิงห์
1.นาย ใหม่ สาสังข์
0379 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา เข้มอาจ
2.เด็กหญิง สุดาพร ทิพย์สิงห์
3.เด็กหญิง สุวรรณา สิมเจริญ
4.เด็กชาย วีระชัย ปี่แก้ว
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ บุตรสมาน
1.นาย เจษฎา นามแดง
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
3.นาง กุสุมา รอดดี
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิดา วาไชยะ
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฤทธิชัย ไชยะพันธ์
2.เด็กหญิง ทิวา อินทะพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนายุธ จันทร์ถา
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วขุนทอง
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทรายแก้ว เพชรดี
2.เด็กหญิง พรรภษา ชายขาว
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
9. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จำลองลักษณ์ กุลหอม
2.เด็กชาย อัมรินทร์ สิมมา
1.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติกานต์ ลีลา
2.เด็กชาย ธนทรัพย์ นามนาง
1.นาย สมจิต สวัสดี
10. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุศราภรณ์ ทิพย์สิงห์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ พาหา
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ นิลศรี
2.เด็กหญิง หยกฤดี ครองเชื้อ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ทนงค์
2.เด็กชาย ธรรมนูญ อรรคบุตร
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
11. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุดารมย์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
12. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริประภา แก้วพวง
1.นาง หทัยกนก ทองยืน
14. โรงเรียนบ้านสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ การะเกษ
1.นาง สำราญ สืบหล้า
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.14
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา เอื้องไชยสงค์
1.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
2.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
2.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
0336 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริทััต แก้วศรีเคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
0283 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินภา พาสุข
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
0284 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถาวรศกดื์ แก้วคำ
1.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
15. โรงเรียนบ้านสังเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิพัฒน์ พลับเพลิง
2.เด็กชาย ชษณุพงษ์ ขุนพิทักษ์
3.เด็กชาย ภคินธร บุระกรณ์
4.เด็กชาย ไชยปกรณ์ เคารพ
5.เด็กชาย กริชชัย ศรีมะณี
6.เด็กชาย ศราวุธ พรมลาย
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นาง จุฬาพร หลักเพชร
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุธินันท์ เจือพันธ์
2.เด็กชาย ศุภชัย ครองเชื้อ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
16. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชรพล ไมตรีพันธ์
1.นาง ศิราภรณ์ พานิช
17. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์สีดา
2.เด็กชาย รพีภัทร ทองสุข
3.เด็กหญิง อรวรรณ พุทธเสน
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
18. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงค์พนิช วันดี
1.นาย สมัย อดทน
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
1.นาง ทัศนา สมสวย
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
1.นาย สมัย อดทน
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ โทชัย
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
2.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤติมา ล่ามสมบัติ
1.นาย สมัย อดทน
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
3.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
4.เด็กหญิง พัชรี นิยมวงษ์
5.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
6.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
7.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
8.เด็กชาย พงศกร จันทร์แก้ว
9.เด็กหญิง จิดาภา บุตรจันทร์
10.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
3.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
3.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
1.นาง ทัศนา สมสวย
2.นาง วิสันต์ เส้นสุข
0275 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
0162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ดอกคำ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรมสุข
3.เด็กชาย ธนภูมิ พรหมทา
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
19. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สิงห์โห
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์
1.นางสาว วราภรณ์ สุราวุธ
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรพันทอง จริยาวัฒนชัยกุล
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย หฤหรรษ์ สหพรชัย
2.เด็กหญิง อรุณทิพา วิวาสุข
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาง สมพร ประสาร
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มุฑิตาสกุล
1.นาง ธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป์
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรวรรณ ศรีหาบุตร
2.เด็กหญิง ณัฐพร นามโคตร
3.เด็กหญิง ปวีณ์ทิพย์ แพทย์เพียร
1.นาง อำไพ หลักบุญ
2.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลิตา เพ็งธรรม
1.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
0052 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิธินันธ์ แก้วสง่า
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันตชัย ชูสวัสดิ์
2.เด็กหญิง จุฑากานต์ ผิวทน
3.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ บรรลุ
1.นาง วิไล บุญชู
2.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุดาภรณ์ คำอุดม
2.เด็กหญิง ดลพร แก้วปม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ ธรรมวงษ์
2.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
3.เด็กหญิง พรชนก กุมพันธ์
1.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
2.นาง มัจฉา อินทรีย์
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
1.นาง อำไพ หลักบุญ
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาณิสา   จริยทวีสิน
2.เด็กหญิง ปริณดา   ประสงค์ทรัพย์
3.เด็กหญิง ปิยปราณ   วงษ์แสวง
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ซาโลมอน คันธประทีป
2.เด็กชาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย์
3.เด็กชาย กอบกฤช จำปาทิพย์
4.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
5.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
91.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฏฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
2.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ตาบุดดา
2.เด็กหญิง ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา เนียมจันทร์
1.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
2.นาง สาวิตรี รังกระโทก
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญจณัฐ นาคสังข์
2.เด็กหญิง ชลิตา ด้วงทอง
3.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
4.เด็กหญิง นภัสสร แก้วจันทร์
5.เด็กหญิง อรนันท์ ครองใจ
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พริกรรณ์ พรหมนิ่ม
2.เด็กหญิง รัติกานต์ โพธิ์ศรี
3.เด็กชาย กิตติ กองทอง
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นาง สมคิด จำเริญสุข
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพย์ธิญาพร ทองจันทร์
2.เด็กหญิง วรรณวิษา เพ็งกระโทก
3.เด็กหญิง พรรณพัสสา ลมูลนวม
4.เด็กหญิง รัตนาพร ขุขันธ์เขต
5.เด็กหญิง กชพร รอดดี
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง นารีรัตน์ นงนุช
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เอื้อมพร ศิริชนะ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นางสาว เพ็ญศิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา จำปาทอง
2.เด็กชาย นรวิชญ์ ศรีวิรษห์
3.เด็กชาย พิชญากร มัคที
1.นาง พนมพร สำลี
2.นาง ณัฐธยาน์ ธวัลพรธนโชติ
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
1.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ พร้อมพรม
2.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
1.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
2.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพล สันทวี
2.เด็กชาย สถิตย์ คำผง
3.เด็กหญิง อาทิตญา ทวี
4.เด็กหญิง อิศริยาภรณ์ สุขเต็มดี
5.เด็กหญิง ณรรฎฐกมล แก้วคำสอน
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว แสงเดือน ขันธวัตร
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิชญา   ชินตะวัน
2.เด็กชาย ชยณัฐ   จูมสิมมา
1.นาย ติณณ์ พรคนึง
2.นาย ธนโชติ สวัสดิ์ทา
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย สนทยา
1.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณากร ขุขันธ์เขต
1.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุ เรียนพิมพ์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ คำหอม
3.เด็กหญิง ชนิดา ปรึกษาดี
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สกุลกาญจน์   ณูรักษา
2.เด็กหญิง กฤตพร   อนุรักษ์
3.เด็กหญิง  โชติกา   พินธุรักษ์
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาย สุพระไทย กาหลง
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิณฑุวรี พินธุโท
2.เด็กหญิง ภัทรดา ศรีตระกูล
3.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
4.เด็กหญิง อรัญญา ออมชมภู
5.เด็กหญิง ชลดา ผงธุลี
6.เด็กหญิง วิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
7.เด็กหญิง อภิชญา ส่องศรี
8.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
9.เด็กหญิง ฐิติพร เตารัตน์
10.เด็กหญิง ชนานันท์ สลักคำ
11.เด็กหญิง จันทร์สุดา บุญรมย์
12.เด็กหญิง วราภรณ์ ลาดบาศรี
13.เด็กหญิง กนกวรรณ โคสัย
14.เด็กหญิง พรนภัส ประถมมูล
15.เด็กหญิง กนิษฐา ชมเชย
16.เด็กหญิง ฐิตาภา จันทนา
17.เด็กหญิง คีตภัทร วรรณทอง
18.เด็กหญิง ฐิติพร เถาหอม
19.เด็กหญิง ศยามล ดาวสุก
20.เด็กหญิง แพรวผกา ส่องศรี
21.เด็กหญิง อภิรดี ยงเจริญ
22.เด็กหญิง ไพลินแก้ว กลางประพันธ์
23.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
24.เด็กหญิง ธาดาพงศ์ มาลาศรี
25.เด็กหญิง นันทวดี พิมาทัย
26.เด็กหญิง ศศิประภา สาลี
27.เด็กหญิง ขวัญจิรา อนุมาตย์
28.เด็กหญิง พรลภัส มากดี
29.เด็กหญิง อรุชา จันทร์ผ่อง
30.เด็กหญิง ผกามาศ ภักเกลี้ยง
31.เด็กหญิง อาทิตยา พันสาย
32.เด็กชาย กิตติศักดิ์ เกษกรณ์
33.เด็กชาย ณัฎฐนิธิ อินทจร
34.เด็กชาย ธัชกร มณีวรรณ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3.นาง ทองวัน ชื่นใจ
4.นาง รุ่งรัตน์ สมบูรณ์
5.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
6.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์
0348 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งกำแหง
2.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
3.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
4.เด็กชาย ฉัตรมงคล บุญมาทน
5.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ คมใส
6.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
7.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
8.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
9.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
10.เด็กหญิง ณัฐณิชา สินไชย
11.เด็กหญิง ฐิติมา สาธรณ์
12.เด็กชาย เศวตฉัตร ขันทอง
13.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงค์
14.เด็กชาย กรวิชญ์ คงบำรุง
15.เด็กชาย เสฏฐพงศ์ แก้วเกิด
16.เด็กชาย นัฐวุฒิ พลสอนดา
17.เด็กชาย แสงพงษ์ ครุธจับนาค
18.เด็กชาย วิชญวิศิษฏ์ เปล่งปลั่ง
19.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
20.เด็กหญิง ชมภูนุช กุษาเดช
21.เด็กหญิง ยุวนาภา ก้อนคำ
22.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฝังนิล
23.เด็กหญิง ฉัทชนัน ทองบ่อ
24.เด็กหญิง ณัฐณิชา แจ่มเชื้อ
25.เด็กหญิง ปานตะวัน พลเสนา
26.เด็กหญิง รวินันท์ วรรณะ
27.เด็กหญิง พรนภัส วงษ์อนันต์
28.เด็กหญิง ณัฐณิชา วอนอก
29.เด็กหญิง วณิดา เหล็กกล้า
30.เด็กหญิง ลภัสรดา กินรา
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาง สมคิด จำเริญสุข
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปณิตา แก้วจันดี
2.เด็กหญิง ปุณยาพร พิพัฒน์
3.เด็กหญิง วรัญญาภรณ์ กาไสย์
4.เด็กหญิง สุทธิษา ศรีชัย
5.เด็กชาย ยศนนท์ ฝักแต้
1.นาง รัศมี ศิริชนะ
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดาสิริ   ศรีสุข
2.เด็กหญิง ภคพร   ทองศรี
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นลิน โกศล
2.เด็กหญิง ภูษณดา ทองไพบูลย์
3.เด็กหญิง สาริศา ใจเครือ
1.นาง รุ่งรัตน์ สมบูรณ์
2.นาง ไมตรีจิตร พิริยะรุ่งโรจน์
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธรัญญาณ์   สีดำ
2.เด็กหญิง จิรนันท์   กลมพันธ์
3.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จตุพร สิงหัษฐิต
2.เด็กหญิง พณิชา เรืองใจ
3.เด็กหญิง ต้นว่าน คะนองมาก
1.นาง สุธาทิพย์ พื้นผา
2.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
0658 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย สนทยา
2.เด็กชาย คณากร ขุขันธ์เขต
3.เด็กชาย ธนบัตร วันศรี
4.เด็กชาย เจษฎา พรมลา
5.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
6.เด็กชาย ภูเบศ ศิริโชติสกล
7.เด็กชาย ธีรเดช มีเงิน
8.เด็กชาย นิรวิทย์ อุดด้วง
9.เด็กชาย ณรงค์พล จูมสิมมา
10.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พงศ์ชาติ
11.เด็กชาย ธนภัทร กล้าวาจา
12.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
13.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
14.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
15.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
16.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
17.เด็กหญิง นันท์ชพร สายพงษ์
18.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
19.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
20.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
21.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
22.เด็กหญิง อภิญญา แก้วมูล
23.เด็กหญิง ธาราทิพย์ กันไชยชาติ
24.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
25.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
26.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
27.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
28.เด็กชาย สิทธิพร โยธา
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาง สมคิด จำเริญสุข
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นางสาว กนิษฐา เกียรติเจริญเสรี
20. โรงเรียนบ้านขนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาวดี บุญสาร
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ การะเกษ
3.เด็กหญิง ปราณปริยา กุลวิลัย
4.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
5.เด็กหญิง ประพิมภรณ์ พละศักดิ์
6.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
3.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
21. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com