#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายบุญมี จันทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา ประธานอำนวยการ
2 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง รองประธานอำนวยการ
3 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก รองประธานอำนวยการ
4 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฏร์สามัคคี) รองประธานอำนวยการ
5 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ รองประธานอำนวยการ
6 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
7 นายวิเชียร วงษ์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
8 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) กรรมการ
9 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
10 นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
11 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
12 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
13 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
14 นายประมาณ ประสานพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
15 นายเสรี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
16 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
17 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
18 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
19 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
20 นายทองหล่อ สิงห์คง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
21 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการและเลขานุการ
22 นางนารถน้อย ไชยพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 นายเอกราช บุราชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางจิตรา กุมพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฏร์สามัคคี) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28 นายทวีศักดิ์ รักโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
29 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
30 นางสาวอุมาพร ศรีพรม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
31 นายประดิษฐ์ มีดี ครูโรงเรียนบ้านขนา ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
32 นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
33 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
34 นายสุริยา นนทา ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
35 นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
36 นายอภิชาติ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
37 นางกันย์ชนา อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านสว่าง ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
38 นางสาวอำไพ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
39 นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
40 นางขนิษฐา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
41 นายบุญเพียร พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
42 นางวรรณี แสนลา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
43 นางอำไพ บุญชาลี ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
44 นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
45 นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
46 นางสาวนิภา จอมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
47 นายดวงตา บุญชาลี ครูโรงเรียนบ้านขะยูง ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
48 นายประกิจ พันธุ์วิไล ครูโรงเรียนบ้านแก ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
49 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน
50 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้ประสานงานระดับกลุ่มโรงเรียน
51 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ผู้ประสานงานระดับกลุ่มโรงเรียน
52 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
53 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
54 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน
55 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน
56 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ผู้ดูระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
57 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ผู้ดูระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
58 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
59 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
60 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
61 นางกัลป์ธีร์ พละศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com