1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) ประธานกรรมการ
2 นายธานินทร์ กัณหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางหอมหวล สีสารี ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางนิภาพร ปุณประวัติ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางนงเยาว์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
7 นางรักษิณา แนบเนื้อ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) ประธานกรรมการ
2 นายธานินทร์ กัณหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางหอมหวล สีสารี ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางนิภาพร ปุณประวัติ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางนงเยาว์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
7 นางรักษิณา แนบเนื้อ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ประธานกรรมการ
2 นายทองสุข นิ้วทอง ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางสารภี วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางนิศากร เครือมา ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางนิดาวรรณ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
7 นางสว่าง จูมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
8 นางสาวสุพรรณี บึงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ประธานกรรมการ
2 นายทองสุข นิ้วทอง ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางสารภี วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางนิศากร เครือมา ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางนิดาวรรณ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
7 นางสว่าง จูมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
8 นางสาวสุพรรณี บึงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นายประพัฒน์ รักพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ประธานกรรมการ
2 นายทองสุข นิ้วทอง ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางสารภี วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางนิศากร เครือมา ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางนิดาวรรณ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
6 นางนวลจันทร์ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
7 นางสว่าง จูมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
8 นางสาวสุพรรณี บึงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นายบัวพัน ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) ประธานกรรมการ
2 นายธานินทร์ กัณหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางหอมหวล สีสารี ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางธัญทิพย์ ธีระธนิตโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางนิภาพร ปุณประวัติ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางนงเยาว์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
7 นางรักษิณา แนบเนื้อ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางกันย์ชนา อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางสาวมาลี สลัดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
5 นางสุมาลี ละม่อม ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
6 นางสาวนฤมล พร้อมพรม ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางสุภาพร ขันตี ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นางศิริลักษณ์ พรมจรรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางกันย์ชนา อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางสาวมาลี สลัดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
5 นางสุมาลี ละม่อม ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
6 นางสาวนฤมล พร้อมพรม ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางสุภาพร ขันตี ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นางศิริลักษณ์ พรมจรรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการและเลขานุการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นางปิยะมาศ ผ่านพินิจ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นายสมบัติ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางบังอร เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
6 นายสวาท บุตรวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายลมัย พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นางปิยะมาศ ผ่านพินิจ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นายสมบัติ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางบังอร เพลิดพราว ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
6 นายสวาท บุตรวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง ประธานกรรมการ
2 นางวัลลี ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
3 นางสุพัตรา ศรีเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางทัศนา สมสวย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางพนิดา แสงใส ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
6 นางหทัยกนก ทองยืน ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นางเฉลิมศรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
8 นางสาวชมจันทร์ อินทรปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง ประธานกรรมการ
2 นางวัลลี ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
3 นางเฉลิมศรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
4 นางสุพัตรา ศรีเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางทัศนา สมสวย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
6 นางพนิดา แสงใส ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
7 นางหทัยกนก ทองยืน ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
8 นางสาวชมจันทร์ อินทรปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นายอินสร หนูพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง ประธานกรรมการ
2 นางวัลลี ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
3 นางเฉลิมศรี มีศรี ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
4 นางสุพัตรา ศรีเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางทัศนา สมสวย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
6 นางพนิดา แสงใส ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
7 นางหทัยกนก ทองยืน ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
8 นางสาวชมจันทร์ อินทรปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางนวรัตน์ วันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวอรอุษา โคสัย ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางขนิษฐา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
6 นางสาวอารยา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นายจำนง ดีนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่ ประธานกรรมการ
2 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางนวรัตน์ วันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวอรอุษา โคสัย ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางขนิษฐา แสงหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
6 นางสาวอารยา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นางสาวอรอุษา โคสัย ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางอุบลรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางทิพย์วดี เรืองธีรชัย ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
4 นางเอมอร นนทา ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายเมธาวี ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
6 นางอุบล รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางอุบลรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางทิพย์วดี เรืองธีรชัย ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
4 นางเอมอร นนทา ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางเมธาวี ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
6 นางอุบล รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายสุพล ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางอุบลรัตน์ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางทิพย์วดี เรืองธีรชัย ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
4 นางเอมอร นนทา ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางเมธาวี ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
6 นางอุบล รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายเนติวัฒน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นายอภิชาติ พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นายสุริยา นนทา ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นายเอกราช บุราชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางพาฝัน มีดี ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางนงค์ แสงเดช ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสมพร ประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายพัฒนะ อรรคชัย ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวอำไพ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
8 นางสุพีชา เสมียนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นายเอกราช บุราชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางพาฝัน มีดี ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางนงค์ แสงเดช ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสมพร ประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายพัฒนะ อรรคชัย ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวอำไพ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
8 นางสุพีชา เสมียนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นายเอกราช บุราชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางพาฝัน มีดี ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางนงค์ แสงเดช ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสมพร ประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นายพัฒนะ อรรคชัย ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวอำไพ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
8 นางสุพีชา เสมียนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ประธานกรรมการ
2 นางภัทรา มาลีหวล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางสุภาพร แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
5 นางสาวณัฏฐาพร ลุมพล ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายชาญ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด ประธานกรรมการ
2 นางภัทรา มาลีหวล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางสุภาพร แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางสาวไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
5 นางสาวณัฏฐาพร ลุมพล ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นายทนงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ประธานกรรมการ
2 นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
3 นางวรรณี แสนลา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
4 นางนิภาพร สมปาน ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายนันทกุล เธียรคำตัน ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นายประมวล ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นายสมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายบุญเพียร พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายนันทกุล เธียรคำตัน ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นายประมวล ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นายสมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายบุญเพียร พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการ
2 นางสาวเกษแก้ว น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายทองพันธ์ เจริญทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
4 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
5 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการ
2 นางสาวเกษแก้ว น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นายทองพันธ์ เจริญทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
5 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายทวี ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการ
2 นางสาวเกษแก้ว น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นายทองพันธ์ เจริญทัศน์ ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
5 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นางทิวาลัย คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นายบุญเกิด สุริพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสุวิมล บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
5 นางสาวนารี คมใส ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นางทิวาลัย คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นายบุญเกิด สุริพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสุวิมล บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
5 นางสาวนารี คมใส ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางสาวสุกัญญา ภูมิโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางดอกจาน แก้วพิกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นายถนอม จวนเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นายธนรัตน์ นิลเกิดเย็น ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
5 นางเขมมิกา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นายสมบัติ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นางลักษมี เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
3 นายมานะ ทวีพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายเสรี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก ประธานกรรมการ
2 นางชุติภัค นามทองใบ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางสุรณี สนิท ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางสุปัน ทานะ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสมใจ สาลีเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายเสรี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก ประธานกรรมการ
2 นางชุติภัค นามทองใบ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางสุรณี สนิท ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางสุปัน ทานะ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสมใจ สาลีเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางวิสันต์ เส้นสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการ
2 นางพันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
3 นางกัณฐาภรณ์ ว่องนาวี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางนิรมน นาคาธร ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสุชัญญา ขำศรีบุศ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางวิสันต์ เส้นสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการ
2 นางพันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
3 นางกัณฐาภรณ์ ว่องนาวี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางนิรมน นาคาธร ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสุชัญญา ขำศรีบุศ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางนารถน้อย ไชยพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ประธานกรรมการ
2 นางปรียา บุญทน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
3 นายบุดดี หนูพัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางพิมพ์ โหล่คำ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
5 นางเสมอแข โพธิ์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นางประภาพรรณ เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการ
2 นายภัทรเดช ทรงกลด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางอาวรณ์ ชมชื่น ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นายสมจิตร สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายสุรสิทธิ์ นาสารีย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการ
2 นายสมสิน บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางลักษมี เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นายไพฑูรย์ กันยา ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสาวกัณฑิมา มะลิวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายสุรสิทธิ์ นาสารีย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ ประธานกรรมการ
2 นายสมสิน บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางลักษมี เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นายไพฑูรย์ กันยา ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสาวกัณฑิมา มะลิวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายไพศาล ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านแก ประธานกรรมการ
2 นางจุฬาพร หลักเพชร ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางพวงเพชร นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นางเพชรา ลวรัตนากร ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
5 นางสาวรุ่งอรุณ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายไพศาล ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านแก ประธานกรรมการ
2 นางจุฬาพร หลักเพชร ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางพวงเพชร นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นางเพชรา ลวรัตนากร ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
5 นางสาวรุ่งอรุณ โจระสา ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นายสุริยะ พรมตวง ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นายสุรวิทย์ ศรีวรบุญ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสมคิด จำเริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายสงวน สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธานกรรมการ
2 นายสุริยะ พรมตวง ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นายสุรวิทย์ ศรีวรบุญ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสมคิด จำเริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายประสิทธิ์ เกษบุรมย์ ครูโรงเรียนบ้านขนา ประธานกรรมการ
2 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นายเดชชาติ กมุทชาติ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นางณัฐภรณ์ โคตา ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
5 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายถาวร เสาเวียง ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการ
2 นางรำไพ เที่ยงดาห์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางภาราดา สระสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสันทนา ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
5 นางเพ็ญนภา เตียวเจริญสินศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายถาวร เสาเวียง ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธานกรรมการ
2 นางรำไพ เที่ยงดาห์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางภาราดา สระสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสันทนา ชมภูวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
5 นางเพ็ญนภา เตียวเจริญสินสิริ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ประธานกรรมการ
2 นายสัญชัย ปุณประวัติ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นายบุญช่วย เขียวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นายสมศักดิ์ วงค์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางนภัสวรรณ พชรพงษ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นายเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
6 นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธานกรรมการ
2 นายศรชัย พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางอรพิน บึงไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางจารุลักษณ์ วอนอก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
6 นายวิรัตน์ สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธานกรรมการ
2 นายศรชัย พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางอรพิน บึงไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางจารุลักษณ์ วอนอก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
6 นายวิรัตน์ สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางนภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
6 นางพัชราพันธ์ พงษืเหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธานกรรมการ
2 นายศรชัย พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางอรพิน บึงไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางจารุลักษณ์ วอนอก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
6 นายวิรัตน์ สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธานกรรมการ
2 นายศรชัย พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางอรพิน บึงไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางจารุลักษณ์ วอนอก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
6 นายวิรัตน์ สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
6 นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นายเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางนภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
6 นางพัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นางนภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
5 นางพัชราพันธ์ พงษืเหล่าขำ ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
6 นายเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางณัฐวิมล บุล์ญอเนก ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางเศรษฐดา ขันอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นางสาวคนึงนิตย์ ไชยธรรม ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
5 นางเกษร วงษาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวภัททิรา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
7 นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางณัฃ บุล์ญอเนก ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางณัฐวิมล บุล์ญเอนก ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางเศรษฐดา ขันอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นางสาวคนึงนิตย์ ไชยธรรม ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
5 นางเกษร วงษาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวภัททิรา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
7 นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางณัฐวิมล บุล์ญเอนก ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางเศรษฐดา ขันอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
3 นางสาวคนึงนิตย์ ไชยธรรม ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
5 นางเกษร วงษาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวภัททิรา กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
7 นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางสาวมนพีรา ร่มศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางสุขสันต์ ศรีสะอาด ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางวัชราภรณ์ พิณทอง ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
6 นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางชิลาลักษ์ นามวงค์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางสาวมนพีรา ร่มศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางสุขสันต์ ศรีสะอาด ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางวัชราภรณ์ พิณทอง ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
6 นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางชิลาลักษ์ นามวงค์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางสาวมนพีรา ร่มศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางสุขสันต์ ศรีสะอาด ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางวัชราภรณ์ พิณทอง ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
6 นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางชิลาลักษ์ นามวงค์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางศศิลักษณ์ ธิเดช ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม ประธานกรรมการ
2 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางสาวมนพีรา ร่มศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นางสาวสุขสันต์ ศรีสะอาด ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางวัชราภรณ์ พิณทอง ครูโรงเรียนบ้านขนา กรรมการ
6 นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
7 นางชิลาลักษ์ นามวงค์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางสุพัตรา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางอำนวย แก้วสง่า ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
4 นางระพีพรรณ ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางสาวพิมลลักษณ์ อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวณัฐณิชา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวณัฐณิชา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายชคัทพล วงษ์ใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นายโชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางวาสุกรี จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นายเจษฎา นามแดง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายองอาจ โคสารคุณ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2 นายธิติพงษ์ ขุขันธิน ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นายนิวัฒน์ โคตา ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
4 นายใหม่ สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นางดวงใจ ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางนิตยาลักษณ์ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางกุสุมา รอดดี ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางเพียงพิศ พันธ์อ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางภาวินี เติมใจ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นางอมลวรรณ เป็นลาภ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางพรรัชดา คำตัน ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
4 นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
5 นางสาวเพ็ญศิริ นนทะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาววิไล อัมพรศรี ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นายืทวีศักดิ์ มืดทัพไทย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นายสุชาติ คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาววิไล อัมพรศรี ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นายสุชาติ คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายประดิษฐ์ มีดี ครูโรงเรียนบ้านขนา ประธานกรรมการ
2 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางสาวพนมพร มูลคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นายกิตติศักดิ์ จันทแสง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
5 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธานกรรมการ
2 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางสาววิไล อัมพรศรี ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นายสุชาติ คู่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางสุทธิณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางกัลยา ขันติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายชินบุตร การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางสุทธิณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางกัลยา ขันติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายชินบุตร การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นายวิเชียร วงษ์ราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยา ประธานกรรมการ
2 นางสาวกรรณิการ์ กุลมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นางทัชชกร ศุภกุลธนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางปัทมาวดี คำแผ่น ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
5 นางศิวลักษณ์ เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางสาวมณีรัตน์ ห้องแซง ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการ
7 นางสุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา ประธานกรรมการ
2 นางพิราวรรณ คำพุฒ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
3 นางพนมพร สำลี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางสาวแก่นนภา บุญกู่ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
5 นางรุจิราภรณ์ เครือบุตร ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
6 นางสาววิธิตา คมใส ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
7 นางอนงนาฏ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางกันย์ชนา อินอักษร ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางสาวมาลี สลัดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา กรรมการ
5 นางสุมาลี ละม่อม ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
6 นางสุภาพร ขันตี ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นางสาวนฤมล พร้อมพรม ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
8 นางศิริลักษณ์ พรมจรรย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวนฤมล พร้อมพรม ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางนารถน้อย ไชยพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ประธานกรรมการ
2 นางปรียา บุญทน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
3 นายบุดดี หนูพัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางพิมพ์ โหล่คำ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
5 นางเสมอแข โพธิ์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายประสิทธิ์ เกษบุรมย์ ครูโรงเรียนบ้านขนา ประธานกรรมการ
2 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
3 นายเดชชาติ กมุทชาติ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นางณัฐภรณ์ โคตา ครูโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา กรรมการ
5 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายศรชัย พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธานกรรมการ
2 นางจารุลักษณ์ วอนอก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นางอรพิน บึงไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
5 นายศรชัย พิมาทัย ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
6 นายวิรัตน์ สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ประธานกรรมการ
2 นางสุทธิณี บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นางกัลยา ขันติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายชินบุตร การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางอมลวรรณ เป็นลาภ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธานกรรมการ
2 นางพรรัชดา คำตัน ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข กรรมการ
3 นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม กรรมการ
4 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางสาวเพ็ญศิริ นนทะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com