#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ธาราพันธ์ รัตนวัน
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วันชัย แสงไกร
2.เด็กชาย ภานุพัฒน์ ทองใบ
3.เด็กชาย นพรัตน์ อินทรพิมพ์
4.เด็กชาย วุฒิชัย กาละเมฆ
5.เด็กหญิง มณีรัตน์ คำมี
6.เด็กหญิง สุมิตรา แขมคำ
1.นาง สารภี วงค์บุดดี
2.นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
3.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ปุณยวีร์ แนวเพ็ชร
1.นางสาว มนพีรา ร่มศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดีดอนดู่
1.นาย สวาท บุตรวงค์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง บุศราภรณ์ ทิพย์สิงห์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ พาหา
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
74.33
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ดวงมาลา
1.นาง กันต์ญภัทร์ คณานิตย์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ฤกษ์ชัย จริตรัมย์
1.ว่าที่ร้อยตรี เมธี บุญปัญญา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย เอกราช มาตา
2.เด็กหญิง สุวพิชชา สุภะนานัย
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.6
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ธนารายณ์ ธรรมบุตร
2.เด็กหญิง กัญญาภา ศรศรี
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
99
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย พลพล พวงเกษ
2.เด็กชาย ธวัชชัย บัวส่อง
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ทนงค์
2.เด็กชาย ธรรมนูญ อรรคบุตร
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย สันสินีห์ พวงเกษ
1.นาง สารภี วงค์บุดดี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
67
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงดอก
1.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ภคนันท์ ไชยวัน
2.เด็กหญิง พฤกษา พิมศร
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ราชัน สุขเกษม
1.นางสาว กัญจน์รัตน์ พรหมวงศ์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง สุภารัตน์ ทองหม
1.นางสาว กัญจน์รัตน์ พรหมวงศ์
17 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ธนากร เขียวอ่อน
2.เด็กชาย ปฐมพงษ์ สวัสดีสุข
3.เด็กชาย สกรรจ์ ดีใจ
1.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
2.นาง อรพิน บึงไกร
18 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ทองหม
2.เด็กหญิง ปพิชญา ทองคำ
3.เด็กหญิง อัฐภิญญา ศรีอินทร์
1.นาง อรพิน บึงไกร
2.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
19 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วรเดช ย่อมพันธ์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ทองทวี
1.นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง นันทิยา แก้วปัญญา
1.นางสาว มนพีรา ร่มศรี
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ นิลศรี
2.เด็กหญิง หยกฤดี ครองเชื้อ
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com