#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
68
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง อรกัญญา พรมเคน
1.นาง เพชรา ลวรัตนากร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย ธนา สุวรรณ
2.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญชู
1.นาย ภาณุวัฒน์ นาคำรอด
2.นาง ขนิษฐา แสงหิรัญ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ปวันรัตน์ ยอดสิงห์
1.นาง อุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ศิริพัฒน์ รัตนา
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
9
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง เกศินี โลมาศ
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
17.5
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาริโก
1.นางสาว อรทัย วันศุกร์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ โสพะบุตร
2.เด็กหญิง ปิยะนุช อุดม
3.เด็กหญิง ศิริกัญญา วรรณทวี
4.เด็กหญิง นภาพร ยุบุญ
5.เด็กหญิง สุภัทรา พันธ์บุตร
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
2.นาง ขนิษฐา แสงหิรัญ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย กรวีย์ ไกรวงศ์
2.เด็กหญิง สุนิสา สนทยา
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย ณัฐกิตต์ สุภะเกษ
2.เด็กหญิง รัตนาวดี เกิดมงคล
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นาง ขนิษฐา แสงหิรัญ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง กนกพิชญ์ วงค์วรรณา
1.นาง เพชรา ลวรัตนากร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
69
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย พงดนัย ศรีภูวงษ์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง กัลยาณี คงศรี
2.เด็กหญิง ศิริมา สังสังหา
1.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
2.นาง เพชรา ลวรัตนากร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย วีรภาพ เดิมพะยอม
2.เด็กหญิง อภิญญา พรมเคน
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
2.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย ต้นกล้า ศรีสุราช
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย นาวิน สอพอง
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์สว่าง
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง เนตรนภา เถาว์คำ
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79.28
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง แก้วตา ผิวงาม
1.นางสาว จุธาภรณ์ งอมสงัด
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุดารมย์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญชู
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง จันทร์ธิดา เกยทอง
1.นาง อุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญประภาร
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com