#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย กฤตภาส มังฉกรรจ์
2.เด็กชาย ชานนท์ณัฏฐ์ อุราเลิศ
3.เด็กชาย ประกฤษฎิ์ คูซอด
4.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงดาว
5.เด็กหญิง สิริวรรณ โททอง
6.เด็กชาย ภูเบศ บัวส่อง
1.นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
2.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
3.นางสาว ธนศวรรณ ศรีสุภา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย ภูริวัฒน์ ยอดอ่อน
1.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย รัฐภูมิ กิ่งทวยหาร
2.เด็กชาย จตุพร โจมปัญญา
3.เด็กชาย เกียรติวงค์ ภาษี
4.เด็กชาย ไกยสิทธิ์ คำนึก
5.เด็กชาย ธีมากรณ์ สารพันธ์
6.เด็กชาย นันทพงศ์ เนตรแก้ว
1.นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
2.นาย บุญเกิด สุริพล
3.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คุณธรรม
1.นาง พรรัชดา คำตัน
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
76.4
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุตานา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ คำศรี
1.นาย บุญเกิด สุริพล
2.นาง จิตราภรณ์ พิมแก้ว
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง จอมจันทร์ แสงทับทิม
1.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง กณัฐานันท์วดี คันศร
2.เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์ วะบังลับ
1.นางสาว ธนศวรรณ ศรีสุภา
2.นางสาว ธนัญชนก บุญสองชั้น
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง ณัฐติกาญจน์ สร้อยจิตร์
1.นาง พรรัชดา คำตัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com