#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กชาย ธนภัทร แก้วเมือง
1.นาย ธานินทร์ กันหาบุตร
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กชาย โยธิน เถินบุรินทร์
2.เด็กชาย ปิยะกร ผิวงาม
3.เด็กชาย สุรจักร พรมมี
4.เด็กชาย ณรงค์กร ดอนเสนามนตรี
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วไพรวัน
6.เด็กชาย ณัฐกร ปัจเวก
1.นาย ธานินทร์ กันหาบุตร
2.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
64
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชมภู
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง อัปสร เลิศศรี
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เทียนอ่อน
2.เด็กชาย อภิศักดิ์ หงษ์ขาว
3.เด็กหญิง อาภาภัทร แสงหิรัญ
1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
2.นาย โอภาส ทองสุ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5.5
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ วงษ์ประเสริฐ
1.นาย ธีระพัฒน์ พรมมาสุข
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ฉายารัตน์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง นวิยา บุญรักษา
1.นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ จันทร์หอม
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ โพธิชัย
2.เด็กชาย สิบปกร เกษรักษา
3.เด็กชาย สีหราช ศิริจันทร์
1.นาง เฉลิมศรี มีศรี
2.นาง นิภาพร สมปาน
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง นันทิดา สุนันท์
1.นาง สนทนา บุญกัณหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com