#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง สุริยาพร คำแพงจีน
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง พิชญ์นรี สืบสายกลิ่น
2.เด็กหญิง ชนัฐตา จิตต์อ่อน
1.นางสาว กัณฑิมา มะลิวงษ์
2.นาย กิตติศักดิ์ จันทแสง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง ชลิตา บุญเลี้ยง
1.นางสาว สุพรรณ๊ บึงแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง นันทมาส ศิรินัย
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง กฤษณา ดอกดวง
2.เด็กหญิง สุปรียา เพชรดี
1.นางสาว สุพรรณี บึงแก้ว
2.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง อุมากร บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง อนัญญา โทพันธ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี ประภา
1.นาย ปรัตถกร รักพรม
2.นาง อุบล รักพรม
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง พรนัชชา บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง สุธีมนต์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปรัตถกร รักพรม
2.นาง อุบล รักพรม
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
29
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง ประภัสสร จันทรกรณ์
1.นางสาว อำไพ เคารพ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กชาย ศิริชัย บุญเลี้ยง
1.นางสาว อำไพ เคารพ
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.2
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง สุกัลยา สีเมฆนอก
2.เด็กชาย ยุทธชัย ดวงดาว
1.นางสาว อำไพ เคารพ
2.นาย ธนรัตน์ นิลเกิดเย็น
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง ศลิษา บุระดาษ
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ดอกดวง
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กชาย คมกฤต จิบจันทร์
2.เด็กชาย ชัยภัทร เสนาภักดิ์
3.เด็กชาย ศิรวิช เกษร
1.นางสาว มณีรัตน์ ห้องแซง
2.นาง อนงนาฎ ปราบเสียง
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง สุกัญญา วงษ์ษา
2.เด็กหญิง สุพัตรา ดอกดวง
3.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เที่ยงธรรม
1.นาง อนงนาฎ ปราบเสียง
2.นางสาว มณีรัตน์ ห้องแซง
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง วนิชญา ดวงดาว
2.เด็กหญิง ศวิตา กิ่งจันทร์มน
1.นางสาว สุพรรณ๊ บึงแก้ว
2.นางสาว กัณฑิมา มะลิวงษ์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง บุตรธิตา ดวงดาว
1.นาง หทัยกนก ทองยืน
17 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง ศิริประภา แก้วพวง
1.นาง หทัยกนก ทองยืน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com