#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย กฤษณะ ตันแบบ
2.เด็กชาย โชคชัย ลาพันธ์
3.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาง สำราญ สืบหล้า
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ รามศรี
1.นาง พาฝัน มีดี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ศศิธร บุญมางำ
1.นางสาว นุสริน จิตอ่อน
2.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พันธิมาศ
1.นาง ระเบียบ พิมพ์ทราย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ จูมจันทร์
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ธวัชชัย แดงดำ
2.เด็กหญิง สุจิตรา เปกสันเทียะ
1.นาง สโรชิน สมภาวะ
2.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
2.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
2.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุวิชา
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สิรินภา พาสุข
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ถาวรศกดื์ แก้วคำ
1.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา พารา
1.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ภูริทััต แก้วศรีเคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ การะเกษ
1.นาง สำราญ สืบหล้า
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
1.นาง สำราญ สืบหล้า
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
1.นาง สุรณี สนิท
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ธนพล อุ่นญาติ
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.14
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ปนัดดา เอื้องไชยสงค์
1.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีภูมิรักษ์
2.เด็กหญิง พิมวิไล ชื่นเช้า
3.เด็กหญิง วิยะดา เขียวสด
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นางสาว กรรณิการ์ กุลมาตย์
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง แพรววา หนูพัฒน์
2.เด็กหญิง สุกัญญา จามจุรี
3.เด็กหญิง ธิติกาล วงศ์แสงไชย
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นาง สโรชิน สมภาวะ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย เจษฐาพร ทองทับ
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
1.นาง สำราญ สืบหล้า
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรชัยญาติ
1.นาง สุรณี สนิท
2.นาง สุพัตรา พละศักดิ์
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ศิริปภา ช่อนาค
2.เด็กหญิง ศิวนาถ ตำหนง
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สะเดาทอง
1.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
2.เด็กหญิง วรรณนิดา สารบูรณ์
3.เด็กหญิง ศิริประภา ช่อนาค
4.เด็กหญิง อาทิตย์ญา ถิตย์สอาด
5.เด็กหญิง สุขิมาลย์ ศรชัยญาติ
6.เด็กหญิง อารียา สีทน
7.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
8.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
9.เด็กหญิง อารีรัตน์ อารีรมย์
10.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
2.นาง นารถน้อย ไชยพล
3.นาย บุดดี หนูพัด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com