#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วิชญาดา อยู่คง
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย นิพัฒน์ พลับเพลิง
2.เด็กชาย ชษณุพงษ์ ขุนพิทักษ์
3.เด็กชาย ภคินธร บุระกรณ์
4.เด็กชาย ไชยปกรณ์ เคารพ
5.เด็กชาย กริชชัย ศรีมะณี
6.เด็กชาย ศราวุธ พรมลาย
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นาง จุฬาพร หลักเพชร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย อดิศร ศรีมะณี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยเจริญ
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง สุชานฏ วงศ์งาม
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วรรณภา คำทนที
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
69
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง อินทิรา ภูครองตา
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ครองชัย
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ทำบุญ
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ มาระสา
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา คำภา
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ หริวงศ์
3.เด็กหญิง วรรณวิสา สมพงษ์
1.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จิรพัส ประจันทร์
2.เด็กหญิง วันลิณี ชีตลอด
1.นาง ชุติภัค นามทองใบ
2.นาง สิริรัชต์ ทวี
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
88.88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ หอมหวล
2.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี รัฐชัย ฝอยทอง
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ไชยนรงค์
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ซานาตา
1.นาย ธิติพงษ์ ขุขันธิน
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
96.6
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ธวัชชัย อ่อนละไม
2.เด็กชาย รัชชานนท์ กล้าหาญ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอภาร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย สิทธิพร หนูเตี้ย
2.เด็กชาย สุรวุฒิ กองไตรศรี
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ขันธวงศ์
2.เด็กชาย พิษณุ ภูนาเถร
3.เด็กชาย ธรรมสรณ์ วงศ์นคร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มาลัยศรี
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย อรรถกรณ์ ป้องกัน
1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา ผู้นวลงาม
1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
2.เด็กหญิง เยาวดี เรือนเจริญ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย สุธินันท์ เจือพันธ์
2.เด็กชาย ศุภชัย ครองเชื้อ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com