#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์สีดา
2.เด็กชาย รพีภัทร ทองสุข
3.เด็กหญิง อรวรรณ พุทธเสน
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง วรมล บุตรน้อย
1.นาง ไสว บุญบุตร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย จรัสกร ญาณศิริ
2.เด็กชาย ธิติพงษ์ โสลุน
3.เด็กชาย ธนพนธ์ ยงย้อย
4.เด็กชาย ธนากร ไกรสุข
5.เด็กชาย สุริยา โพธิ์สุวรรณ
6.เด็กชาย ภควัฒน์ พุ่มทอง
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
3.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
12
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง กิตติญากร อ่อนนาน
1.นาง ประคอง อรรคบุตร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
10
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ศิริวุฒิ สุวรรณ
1.นาง ประคอง อรรคบุตร
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ศุภกิต ทองแดง
1.นาย สุริยา นนทา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ยอมพันธ์
1.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย สมพงษ์ นวนคำ
1.นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง อริศรา อ่อนนาน
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ศศินิภา สีนวน
1.นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72.85
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง รัดดาวัลย์ ปราบภัย
1.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย สุเทพ โตมร
2.เด็กชาย นปกรณ์ ผิวบาง
3.เด็กชาย พชร องอาจ
1.นางสาว วิธิตา คมใส
2.นาง บัณฑวรรณ บัวหอม
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง อรปรียา พันธ์ไชย
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไกรสุข
3.เด็กหญิง จันดาพร พนม
1.นางสาว วิธิตา คมใส
2.นาง บัณฑวรรณ บัวหอม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา คงราษี
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ นวนคำ
1.นาง ไสว บุญบุตร
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย อานนท์ เถาว์บุญ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เตรียมชัย
1.นาย สุริยา นนทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com