#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย กุลกิตติ เครือพันธ์
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สิงห์เงิน
3.เด็กชาย ศดิศ จันดารักษ์
4.เด็กชาย ชาญชัย สีปูน
5.เด็กชาย ปวันวิทย์ แก้วธรรม
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญสาร
1.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
2.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
3.นาง นงเยาว์ พากเพียร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง กมลวัลย์ การะเกษ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ มีชัย
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว มลนภา พยุงวงษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย อดิเทพ พลเยี่ยม
1.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ลาภทวี
1.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง สุชาวดี บุญสาร
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ การะเกษ
3.เด็กหญิง ปราณปริยา กุลวิลัย
4.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
5.เด็กหญิง ประพิมภรณ์ พละศักดิ์
6.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
3.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
22.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย จารุเดช อังคะฮาด
1.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
33
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง สาวิตรี แก้วธรรม
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ธีรวัต ภาพเทียม
2.เด็กหญิง จรัสศรี ศรีอินทร์
1.นาง นงเยาว์ พากเพียร
2.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.8
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สอนศรี
2.เด็กหญิง ปาจรีย์ ศรีหาวงค์
1.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
2.นาย ประดิษฐ์ มีดี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ ยอมพันธ์
1.นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณคำ
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ธีรวัตร สายเนตร
2.เด็กชาย ธาวิน กุลวิลัย
3.เด็กชาย รังสี อุตสาหะกิจร์
1.นาง วัชราภรณ์ พิณทอง
2.นางสาว ถีรตา คงสิม
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง พิมล แสนดวง
2.เด็กหญิง อรณิชา สุริสุ
3.เด็กหญิง อริยา สายสุนา
1.นาง วัชราภรณ์ พิณทอง
2.นางสาว ถีรตา คงสิม
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ สรรพโภชน์
2.เด็กชาย ทินภัทร หะโท
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง สุภรณ์ กุลหอม
1.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง อลิสา ไกรมาศ
1.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com