#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
64
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี เนตรแตร
1.นาง กัณหา พันธ์คำ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง ญานิกา คมมน
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐชา ชิดประไทย
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
2.นาง ปรียา บุญทน
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย ประพลสันต์ ลำอ่อน
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง กัลยา โสภากุล
2.เด็กหญิง บุญยาพร ดอนเหลือม
3.เด็กหญิง กุลจิรา ฤาชา
4.เด็กหญิง พรรญวิภา จิตตั้ง
5.เด็กหญิง อุมากร คนหาญ
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
2.นาง ปรียา บุญทน
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย สรยุทธ บุญหมั้น
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.8
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย ธนากร โคตรทิพย์
2.เด็กหญิง ปราณปรียา มาทา
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
2.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย ชวกร เพชรดี
1.นาง ปรียา บุญทน
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
63
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง อรดี บุญเรือง
1.นาย วิเศษสันต์ พุดตาลดง
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กหญิง พิยดา พิทักษ์
1.นางสาว อุมาพร ศรีพรม
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย นพพร คงแสนคำ
1.นาง วัลลี ศรีจันทร์
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย สุภนัย บุญจำ
2.เด็กหญิง วิรุฬกานต์ สุขหอม
3.เด็กหญิง สุจิตรา แซ่อึ้ง
1.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
2.นาง ปรียา บุญทน
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1.เด็กชาย อนุกูล ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คมมน
3.เด็กหญิง วิรุฬห์กานต์ สุขหอม
1.นาง พิราวรรณ คำพุฒ
2.นาง ปรียา บุญทน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com