#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ เกสรสร้อย
2.เด็กหญิง จีรนันท์ อิศาสตร์
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นาย ธงชัย พรมมาแข้
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย พิทักษ์ แก้วกลม
2.เด็กหญิง ศิริพรรณ อินชื่น
1.นาง นันทิชา บุญรักษา
2.นาง พันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย แก้วอิทธิฤทธิ์ สมแก้ว
2.เด็กหญิง สุฑิตา ใจเครือ
1.นาง ศรีศิกัญศ์ญา ศรีซ่ง
2.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย พิสิฐ แก่นสาร
2.เด็กหญิง อลิศา กล่อนศรี
1.นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
2.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย ประสาร ก้านสี
1.นางสาว นันทิยา พรหมทา
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง พรพิมล สุวรรณโค
2.เด็กหญิง สรัญญา สังข์ดี
3.เด็กหญิง วันทนีย์ รัชนาทเกรียงไกร
1.นาง ปิยากร มาหา
2.นาง อรุณี แนวจำปา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง จันทรัช จันทะลี
2.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
3.เด็กหญิง ปนัดดา กันชัย
4.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
5.เด็กหญิง รัชนีกร เกษรสร้อย
6.เด็กหญิง สุธาสินี กลิ่นมาลัย
7.เด็กหญิง พัชรี พรมมี
8.เด็กหญิง พุทธิดา ทะคำวงษ์
9.เด็กหญิง ชนิตา เมาลิชาติ
10.เด็กหญิง ปลายฟ้า สิงคะ
1.นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
2.นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
3.นาง ศรีศิกัญศ์ญา ศรีซ่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com