#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พิมพ์พากร แก้วประสิทธิ์
1.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง ณัฐสุดา ขันที
1.นาง รักษิณา แนบเนื้อ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คำแพง
2.เด็กหญิง เกตุสินี ครองใจ
1.นาง รักษิณา แนบเนื้อ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง เมธาวี มะณี
2.เด็กหญิง ชลธิชา การะเกษ
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ คำมา
1.นาง นิรมล นาคาธร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.นาย ชูศักดิ์ ยวนพันธ์
1.นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.นางสาว จันทร์จิรา ยอดพูน
1.นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง ฐานิดา คันทา
2.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
1.นาง เมธาวี ร่มเย็น
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.นางสาว วรนาฎ โคศรี
2.นางสาว กาญจนา โสภากุล
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com