#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง วรรณพร ยอดสิงห์
1.นาง อาวรณ์ ชมชื่น
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ กระมล
1.นาง บังอร เพริดพราว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย อดิศร คมไสย
2.เด็กหญิง นงนภัส ระกำ
1.นาง บังอร เพริดพราว
2.นาง สว่าง จูมเกตุ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง เจนจิรา ไทรยรัตน์
2.เด็กหญิง จีระนันท์ ภูแบ่งไม้
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ กุลหอม
1.นาง บังอร เพริดพราว
2.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
21
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พิชัยภูษิต ขันที
1.นาง พิมพ์ โหล่คำ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
24
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย อมรเทพ ทาบรรหาร
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย รัตนชัย คมไส
2.เด็กหญิง สุพรรณษา สุขเสริม
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย กิตติชนม์ แอกทอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ภูแบ่งไม้
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
2.นาง พิมพ์ โหล่คำ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
80.6
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ คมไสย
2.เด็กหญิง วิรัญชนา ขันโท
1.นางสาว อรพรรณ ศรีเนตร
2.นางสาว ชญาน์นันท์ กายชาติ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ประภัสดา พลชาติ
1.นาง บังอร เพริดพราว
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง อติพร เคารพ
1.นาง บังอร เพริดพราว
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง จิตรา ยอดสิงห์
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง อภิชญา ครองใจ
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย ชัชนันท์ชัย ลิลาด
2.เด็กชาย นพรัตน์ คำจุล
3.เด็กหญิง อภิชญา ครองใจ
1.นาง สว่าง จูมเกตุ
2.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง รุ้งเทียน ปรึกสีดา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.58
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย เผด็จ มะหา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.28
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย อินสนอง
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
2.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
3.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
1.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2.นางสาว นารี คมใส
19 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง อภัสรา แก้วลอย
2.เด็กหญิง กวิณทิพย์ คมใสย์
3.เด็กหญิง เบญญาสิริ์ ขมหวาน
1.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2.นางสาว นารี คมใส
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ณัชชา กุลหอม
1.นาง อาวรณ์ ชมชื่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com