#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย มงคล ไชยแสนทา
2.เด็กชาย ธนภัทร์ ไชยวงษ์
3.เด็กชาย พชร ประชาราช
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พัชนี ขันชัย
2.เด็กหญิง ชฎาพร วาไชยะ
3.เด็กหญิง นริศรา พิทักษ์
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย เรืองศักดิ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ชัชวาล สะเงินสิงห์
1.นาย ใหม่ สาสังข์
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง ศศินิภา เพ็งกระจ่าง
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สุทธิรักษ์ โสภี
2.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิ์ปัตตนา
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นภัสสร จันทร์พูล
2.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
1.นาย ปัญญา เบิกบาน
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ณัฐชา แก้วไพรวัน
1.นาง สุมาลี ละม่อม
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นริศรา ชุมแสง
1.นาง สุมาลี ละม่อม
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สายฝน ในพิมาย
1.นาง สุมาลี ละม่อม
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
2.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
1.นาง สุมาลี ละม่อม
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ไอรดา แสนสุข
1.นางสาว ชุติมา ดิษฐประสพ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ มุจรินทร์
1.นาง กุสุมา รอดดี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
17.5
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
1.นาย เจษฎา นามแดง
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
32.5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรัญญา โทพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ คนซื่อ
1.นาง นงค์ แสงเดช
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ฉัตรชัย เพ็งกระจ่าง
2.เด็กชาย ทองแท้ แก้วชะอุ่ม
1.นาง นงค์ แสงเดช
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ฤทธิชัย ไชยะพันธ์
2.เด็กหญิง ทิวา อินทะพันธ์
1.นาง นงค์ แสงเดช
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
26
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ เนียมมูล
1.นาง นงค์ แสงเดช
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
74
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย แก้วกล้า แก้วชะอุ่ม
1.นาย เจษฎา นามแดง
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นันทิพัฒน์ บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง เมฑาวี ช่วยสงค์
4.เด็กหญิง เครือวัลย์ คงเมือง
5.เด็กหญิง ฉวี อินทะพันธ์
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ฐิติชญา กาวีระ
2.เด็กชาย ปริวัฒน์ ราชโสม
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.8
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กหญิง วริศรา เครือเพชร
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
2.เด็กหญิง พรรภษา ชายขาว
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นาง อำไพ บุญชาลี
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
3.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง กุสุมา รอดดี
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย วัชระชัย บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย ธนายุธ สิงห์ที
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย วีระพล พิทักษ์
2.เด็กชาย วิชิต กองคำ
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ธนายุธ จันทร์ถา
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วขุนทอง
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
2.เด็กหญิง กิราพร ลุยตัน
3.เด็กชาย คัมภีร์ อินทะพันธ์
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สุริยา แก้วไพรวัน
2.เด็กชาย ธนากร อำไพ
3.เด็กชาย ปิยะพัฒน์ กงล้อม
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
31 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย วิทยา นามสว่าง
1.นาง กุสุมา รอดดี
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย กิตติภูมิ โพธิพันธ์
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
33 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ทรายแก้ว เพชรดี
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรัญญา เรืองฤทธิ์
2.เด็กหญิง พิชญ์นาฎ เพชรดี
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พัฒนพงษ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ทรายแก้ว เพชรดี
2.เด็กหญิง พรรภษา ชายขาว
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วนิดา วาไชยะ
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กชาย บุญฑิกรณ์ ขันชัย
3.เด็กชาย ธนพนธ์ บุตรสมาน
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พรศิลา อินทะพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ตุ้มคง
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธิตากรณ์ พิมพ์ผุย
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุชาดา เข้มอาจ
2.เด็กหญิง สุดาพร ทิพย์สิงห์
3.เด็กหญิง สุวรรณา สิมเจริญ
4.เด็กชาย วีระชัย ปี่แก้ว
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ บุตรสมาน
1.นาย เจษฎา นามแดง
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
3.นาง กุสุมา รอดดี
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วริศรา พิมาทัย
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง พรศิลา อินทะพันธ์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
51 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ปัญญายงค์
2.เด็กชาย ดลฤทธิ์ ไชยแสนทา
3.เด็กชาย ปัณณวัตร มูลฉลู
1.นาง ปัทมาวดี คำแผ่น
2.นางสาว เมธิณี จินดา
52 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุพิชญา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ โทพันธ์
3.เด็กหญิง นันทิยา พิมาทัย
1.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
2.นางสาว อรุณศรี ยอดย้อย
53 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ พายุพัด
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
55 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ รูปคำ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
56 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อาริษา ชื่นชาย
2.เด็กหญิง พรพิมล พวงเงิน
1.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
57 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กันต์ฤทัย กันยามา
1.นาง หอมหวล สีสารี
58 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณนิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
59 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สิรภัทร เทียนนาวา
2.เด็กชาย ธันวา ลาโลด
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วราภรณ์ รสดี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วชะอุ่ม
3.เด็กหญิง อรอุมา เกษาชาติ
4.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสมาน
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง กัลยา ไชยะพันธ์
7.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
8.เด็กหญิง นภัสวรรณ จบมะรุม
9.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
10.เด็กหญิง ถิราพร ลุยตัน
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
61 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย วีระพันธ์ อินทะพันธ์
2.เด็กชาย วันชัย วันประโคน
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com