#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง ทัศนีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง ชลาลักษณ์ คชพันธ์
1.นาย รัชพงษ์ บุญลอด
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง อัจฉรีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จอมชู
3.เด็กหญิง นุศรา กุลหอม
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
2.นาง วรรณี แสนลา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
19
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง รัตนาวดี เมาหวล
1.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
64
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง ญาณิศา รัตนะวัน
1.นาง วรรณี แสนลา
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย อติกานต์ ลีลา
2.เด็กชาย ธนทรัพย์ นามนาง
1.นาย สมจิต สวัสดี
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย สุรชัย สุวรรณคำ
2.เด็กชาย พรหมพิริยะ แสนสมบัติ
1.นาย สมจิต สวัสดี
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง จำลองลักษณ์ กุลหอม
2.เด็กชาย อัมรินทร์ สิมมา
1.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง สิรินทรา กลิ่นพิกุล
2.เด็กหญิง พวงบุบผา ธนู
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง เปรมฤดี อุระวงศ์
1.นางสาว สถาพร มูลคำ
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย นรภัทร บุษบรรณ์
2.เด็กชาย กฤษณพงศ์ ประสานทอง
3.เด็กชาย พิพัฒน์ กายชาติ
1.นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
2.นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง วัชรี บุญเจริญ
2.เด็กหญิง พลับพลึง มูลคำ
3.เด็กหญิง กรกมล เจริญทัศน์
1.นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
2.นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com