#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดีดอนดู่
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
74.33
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ดวงมาลา
1.นาง กันต์ญภัทร์ คณานิตย์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย เอกราช มาตา
2.เด็กหญิง สุวพิชชา สุภะนานัย
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78.6
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ธนารายณ์ ธรรมบุตร
2.เด็กหญิง กัญญาภา ศรศรี
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ภคนันท์ ไชยวัน
2.เด็กหญิง พฤกษา พิมศร
1.นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
2.นางสาว ปิยะพร พวงเกษ
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ธนากร เขียวอ่อน
2.เด็กชาย ปฐมพงษ์ สวัสดีสุข
3.เด็กชาย สกรรจ์ ดีใจ
1.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
2.นาง อรพิน บึงไกร
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย วรเดช ย่อมพันธ์
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร ทองทวี
1.นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กหญิง นันทิยา แก้วปัญญา
1.นางสาว มนพีรา ร่มศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com