#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ศิริพัฒน์ รัตนา
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ โสพะบุตร
2.เด็กหญิง ปิยะนุช อุดม
3.เด็กหญิง ศิริกัญญา วรรณทวี
4.เด็กหญิง นภาพร ยุบุญ
5.เด็กหญิง สุภัทรา พันธ์บุตร
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
2.นาง ขนิษฐา แสงหิรัญ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย กรวีย์ ไกรวงศ์
2.เด็กหญิง สุนิสา สนทยา
1.นาง นันทกุล เธียรคำตัน
2.นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย ต้นกล้า ศรีสุราช
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์สว่าง
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง เนตรนภา เถาว์คำ
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุดารมย์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญชู
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com