#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง อัปสร เลิศศรี
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ฉายารัตน์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว ดวงตะวัน ศรีหะบุตร
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง นวิยา บุญรักษา
1.นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ จันทร์หอม
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์
1.นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง นันทิดา สุนันท์
1.นาง สนทนา บุญกัณหา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com