#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง ชลิตา บุญเลี้ยง
1.นางสาว สุพรรณ๊ บึงแก้ว
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง นันทมาส ศิรินัย
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง อุมากร บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง อนัญญา โทพันธ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี ประภา
1.นาย ปรัตถกร รักพรม
2.นาง อุบล รักพรม
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.2
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง สุกัลยา สีเมฆนอก
2.เด็กชาย ยุทธชัย ดวงดาว
1.นางสาว อำไพ เคารพ
2.นาย ธนรัตน์ นิลเกิดเย็น
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ดอกดวง
1.นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง บุตรธิตา ดวงดาว
1.นาง หทัยกนก ทองยืน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com