#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย กฤษณะ ตันแบบ
2.เด็กชาย โชคชัย ลาพันธ์
3.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาง สำราญ สืบหล้า
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ศศิธร บุญมางำ
1.นางสาว นุสริน จิตอ่อน
2.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ธวัชชัย แดงดำ
2.เด็กหญิง สุจิตรา เปกสันเทียะ
1.นาง สโรชิน สมภาวะ
2.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
2.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
2.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สิรินภา พาสุข
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ถาวรศกดื์ แก้วคำ
1.นาง อุบลรัตน์ แสงทอง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา พารา
1.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ภูริทััต แก้วศรีเคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ การะเกษ
1.นาง สำราญ สืบหล้า
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
1.นาง สำราญ สืบหล้า
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
1.นาง สุรณี สนิท
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ธนพล อุ่นญาติ
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.14
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ปนัดดา เอื้องไชยสงค์
1.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย เจษฐาพร ทองทับ
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
1.นาง สำราญ สืบหล้า
18 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ศิริปภา ช่อนาค
2.เด็กหญิง ศิวนาถ ตำหนง
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com