#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ รามศรี
1.นาง พาฝัน มีดี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
71
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง อัจฉรา เชื้อสอน
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พันธิมาศ
1.นาง ระเบียบ พิมพ์ทราย
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ จูมจันทร์
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สุวิชา
1.นาง สุดใจ พลฤทธิ์
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ศรีภูมิรักษ์
2.เด็กหญิง พิมวิไล ชื่นเช้า
3.เด็กหญิง วิยะดา เขียวสด
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นางสาว กรรณิการ์ กุลมาตย์
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง แพรววา หนูพัฒน์
2.เด็กหญิง สุกัญญา จามจุรี
3.เด็กหญิง ธิติกาล วงศ์แสงไชย
1.นาง รำไพ เที่ยงดาห์
2.นาง สโรชิน สมภาวะ
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง กมลชนก ตีเงิน
2.เด็กหญิง ธนภรณ์ ศรชัยญาติ
1.นาง สุรณี สนิท
2.นาง สุพัตรา พละศักดิ์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สะเดาทอง
1.นาง นิตยาลักษณ์ สืบหล้า

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com