#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย นิพัฒน์ พลับเพลิง
2.เด็กชาย ชษณุพงษ์ ขุนพิทักษ์
3.เด็กชาย ภคินธร บุระกรณ์
4.เด็กชาย ไชยปกรณ์ เคารพ
5.เด็กชาย กริชชัย ศรีมะณี
6.เด็กชาย ศราวุธ พรมลาย
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นาง จุฬาพร หลักเพชร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย อดิศร ศรีมะณี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยเจริญ
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วรรณภา คำทนที
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
88.88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ หอมหวล
2.เด็กชาย สายธาร ครองเชื้อ
1.ว่าที่ร้อยตรี รัฐชัย ฝอยทอง
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ไชยนรงค์
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ซานาตา
1.นาย ธิติพงษ์ ขุขันธิน
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
96.6
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ธวัชชัย อ่อนละไม
2.เด็กชาย รัชชานนท์ กล้าหาญ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอภาร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย สิทธิพร หนูเตี้ย
2.เด็กชาย สุรวุฒิ กองไตรศรี
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ขันธวงศ์
2.เด็กชาย พิษณุ ภูนาเถร
3.เด็กชาย ธรรมสรณ์ วงศ์นคร
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มาลัยศรี
1.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วรัญญา ผู้นวลงาม
1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
2.เด็กหญิง เยาวดี เรือนเจริญ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย สุธินันท์ เจือพันธ์
2.เด็กชาย ศุภชัย ครองเชื้อ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com