#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์สีดา
2.เด็กชาย รพีภัทร ทองสุข
3.เด็กหญิง อรวรรณ พุทธเสน
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย จรัสกร ญาณศิริ
2.เด็กชาย ธิติพงษ์ โสลุน
3.เด็กชาย ธนพนธ์ ยงย้อย
4.เด็กชาย ธนากร ไกรสุข
5.เด็กชาย สุริยา โพธิ์สุวรรณ
6.เด็กชาย ภควัฒน์ พุ่มทอง
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
3.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง อริศรา อ่อนนาน
1.นาง วิชชุวรรณ โคตรสาลี
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ศศินิภา สีนวน
1.นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง อรปรียา พันธ์ไชย
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ไกรสุข
3.เด็กหญิง จันดาพร พนม
1.นางสาว วิธิตา คมใส
2.นาง บัณฑวรรณ บัวหอม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ นวนคำ
1.นาง ไสว บุญบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com