#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนภัทร พื้นผา
1.นาง ทัศนา สมสวย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
2.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง จิดาภา บุตรจันทร์
2.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง รัญชิดา จันทรโคต
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ โทชัย
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
3.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
4.เด็กหญิง พัชรี นิยมวงษ์
5.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
6.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
7.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
8.เด็กชาย พงศกร จันทร์แก้ว
9.เด็กหญิง จิดาภา บุตรจันทร์
10.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
3.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย เดชาธร นางวงษ์
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ภูมินทร์ บ่อสารคาม
2.เด็กหญิง ณัฐชา รูปใหญ่
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ภัทรศิริญา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง เจตปรียา เนตรสาร
3.เด็กหญิง ชาลิสา ไพรบึง
4.เด็กหญิง ไอรดา บุญรักษา
5.เด็กหญิง พรชรินทร์ นันตวัน
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา รูปอ้วน
2.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
3.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
4.เด็กหญิง พรบุณยา จารุมาศ
5.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ศรีทองธรรม
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศรานุพัฒน์ แสงสว่าง
2.เด็กชาย พรศักดิ์ คำอาจ
3.เด็กชาย ธนพัฒน์ ชูสวัสดิ์
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ พรมวัลย์
5.เด็กชาย ณภัทร วันทาพรม
1.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย กฤตมุข เพ็งทอง
1.นาง ทัศนา สมสวย
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
1.นาง ทัศนา สมสวย
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ดอกคำ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พรมสุข
3.เด็กชาย ธนภูมิ พรหมทา
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พัชรธิดา จารุมาศ
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ หิรัญอร
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นาง ทัศนา สมสวย
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา นาคำ
2.เด็กชาย เลิศมงคล เชื้ออุ่น
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ชัชวาลย์ จันทร์ดวง
2.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย กฤษฎา จารุมาศ
1.นาย สมัย อดทน
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ บุตรน้อย
1.นาย สมัย อดทน
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง กฤติมา ล่ามสมบัติ
1.นาย สมัย อดทน
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง พิณทองธาร พลรักษ์
1.นาย สมัย อดทน
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
1.นาย สมัย อดทน
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
3.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
1.นาง ทัศนา สมสวย
2.นาง วิสันต์ เส้นสุข
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง วิดาลักษณ์ แจ่มเชื้อ
1.นาย สมัย อดทน
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย พงค์พนิช วันดี
1.นาย สมัย อดทน
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย อมรเทพ ก้อนคำดี
2.เด็กชาย นิติพงศ์ พรหมมาดวง
1.นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
2.นาย ปัญญา อินองอาจ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
1.นาง ทัศนา สมสวย
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ศุภรดา เผ่าพันธ์
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
32 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง เพชรลดา เครือคำ
2.เด็กชาย คฑายุทธ สืบวงค์
3.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
2.นางสาว กนกอร ไชยโคตร
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย สิทธินันท์ บุษดี
2.เด็กหญิง อุษามณี ดอกดวง
3.เด็กหญิง อัมพิกา โทพันธ์
4.เด็กหญิง วศินี โคตวงค์
5.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
6.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
7.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
8.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
9.เด็กหญิง พรชนก ประนม
10.เด็กหญิง ณิลลดา ดรน้อยเยาว์
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นางสาว กนกอร ไชยโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com