#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญล้ำ
1.นาง นิดาวรรณ ดาลัย
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
70.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง อชิรญา นิยมวงษ์
1.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
3 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย สิทธินันท์ โทคำเวช
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
5 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง นิศาชล นวดประโคน
2.เด็กหญิง ชญาณิศ แสนอ้วน
3.เด็กหญิง ณัฐกมล อดทน
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง รมย์ธีรา อ่อนเกษ
2.เด็กหญิง พชรอาภา วังคะฮาด
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จอมหงษ์
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com