#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง กมลวัลย์ การะเกษ
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ มีชัย
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว มลนภา พยุงวงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย อดิเทพ พลเยี่ยม
1.นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง สุชาวดี บุญสาร
2.เด็กหญิง ศิริลักษ์ การะเกษ
3.เด็กหญิง ปราณปริยา กุลวิลัย
4.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
5.เด็กหญิง ประพิมภรณ์ พละศักดิ์
6.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
3.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ธีรวัต ภาพเทียม
2.เด็กหญิง จรัสศรี ศรีอินทร์
1.นาง นงเยาว์ พากเพียร
2.นาย ทองพันธ์ เจริญทัศน์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.8
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สอนศรี
2.เด็กหญิง ปาจรีย์ ศรีหาวงค์
1.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
2.นาย ประดิษฐ์ มีดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com