#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ องอาจ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ พลูสุข
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สายสมบัติ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีเมือง
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
2.เด็กหญิง สุจิตราพร โปริสา
3.เด็กหญิง พัชรธิดา กิ่งเเก้ว
4.เด็กหญิง เนตรียา สุขอ้วน
5.เด็กหญิง อรัญญา พรหมเสนา
6.เด็กหญิง วัลภา ทิพย์โพธิ์
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
3.นาง เอมอร นนทา
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปณิตา ไชยรัตน์
2.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
3.เด็กหญิง รุุ่่งกลม พลดงนอก
4.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
5.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ พูลผล
6.เด็กหญิง วนิดา อบเชย
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
3.นาง เอมอร นนทา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธิติพันธุ์ โสลุน
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สายบุตร
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เขมจิรา สุวรรณสิงห์
1.นาง สุภาพร ขันตรี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธิติมา พละศักดิ์
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วารุณี ศรีบุรี
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐธร กันทอง
2.เด็กชาย ธนาวุฒิ บัวกอ
3.เด็กหญิง อังคณา บัวกอ
1.นาง สุภาพร แก้วทอง
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
2.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
3.เด็กหญิง รุ่งกมล พลดงนอก
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
11 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ สีหมอก
2.เด็กหญิง วิชุดา บุญมาพันธ์
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ณฤทธิ์ โสวัน
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
1.นาง สุภาพร ขันตี
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วลีรัตน์ โสลุน
1.นาง สุภาพร ขันตรี
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวัลย์ เเก้ววงศ์ษา
2.เด็กชาย พูนศักดิ์ เจริญทรัพย์
1.นาง สุภาพร ขันตรี
2.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สุตนันท์ หงษ์คำ
2.เด็กชาย ไตรภพ โกศล
3.เด็กชาย ณัฐพล สุขประเสริฐ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เอมอร นนทา
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สุรชัย สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ศรายุทธ ทัดเทียม
3.เด็กชาย มารุต มีชัย
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เสาวนีย์ หาดี
1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พินิช ทองสลับ
1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วอาสา
1.นาง สุภาพร ขันตี
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พิลาวรรณ ขอวรกลาง
1.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อนุสรา ภูหมื่น
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เชิดธวัช บุญสร้อย
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา เเจ่มเชื้อ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ชลดา พลือศักดิ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรยา โทวาท
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ รัตนะ
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวหอม
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กมลชนก พละมัย
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สมโชคชัย โจมปัญญา
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรรณวิสา วงศ์แจ้ง
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง เกวลิน มณีวรรณ
1.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
36 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ สิงห์วิชัย
2.เด็กหญิง ันันทิษา พรหมพิลา
3.เด็กชาย พงศกร หงษ์คำ
1.นาง กัลยา ขันติวงศ์
2.นาง นวรัตน์ วันแก้ว
37 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ใจเครือ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เกษแก้ว
3.เด็กหญิง ชลดา บัวกอ
1.นาง ศิวาลักษณ์ เหมือนมาตย์
2.นาง นวรัตน์ วันแก้ว
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรณิชา ฤทธิพงษ์
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์
39 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
2.เด็กหญิง วัชิราภรณ์ โตมร
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
40 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อินทิรา พันธ์คำ
2.เด็กหญิง อาสยา ขุนโทนิล
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
41 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นันทิดา นิลขาว
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
42 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัลยา บูระพิน
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
43 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อัจฉริยา ชาลี
2.เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ธนาคุณ
3.เด็กหญิง เปรมวดี สลับศรี
1.นาง สุภาพร ขันตี
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
44 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรยา สายลุน
2.เด็กหญิง รัชชานนท์ บ่อเงิน
3.เด็กหญิง พัชราภา นรสิงห์
1.นาง สุภาพร ขันตี
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
45 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พลอยชมพู โสวัน
2.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง
3.เด็กชาย ฉัตรมงคล โสมรักษ์
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com