#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ณัฐดนัย กัณหาชาลี
2.เด็กชาย พิพัฒน์ ประชุมชัย
3.เด็กชาย ธนดล พิทักษ์
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีดา
5.เด็กชาย วรพจน์ ศรีเนตร
6.เด็กชาย อนุสรณ์ โพธิ์ขาว
1.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ยุทธนา บุญพอ
2.เด็กชาย ธนกร โสมรักษ์
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ สุวรรณ
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรนุช วงษาบุตร
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ทวีพรหม
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ฤกษ์ชัย พื้นสวรรค์
2.เด็กชาย ณัฐพล อำภรัต
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
70.2
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภูเบศ วิชัด
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา อิ่มบุญสุข
1.นาง เขมมิกา ยอดสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com