#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย อนุวัต บัตรรัมย์
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ชุติภา ศิริพัฒนสารกิจ
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
3 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
81.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ณิศรา ทำนักสุข
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย อนุวัช จันทร์หอม
2.เด็กหญิง รินลดา คำลา
1.นางสาว นิภา จอมพันธ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ญาณวิภา ธรรมา
1.นาง อำนวย แก้วสง่า
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย วันชัย โพธิ์ปรึก
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ศิวกร เจือทอง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ศิวกร เจือทอง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ปริดา บุญเลี้ยง
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ คำเมืองโม้
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ประยุทธ จันทร์สน
2.เด็กหญิง พรฤทัย แก้วชะอุ่ม
3.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สิงแก้ว
4.เด็กชาย ธนาธิป เชื้ออุ่น
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ประสารคุณ
1.นาย สุริยะ พรมตวง
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ปรเมทย์ ปุมเป้า
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ฑาวิณี ธรรมรส
2.เด็กหญิง นลินนิภา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง สุภาภรณ์ แดงนา
1.นางสาว มาลี สลัดทุกข์
2.นาง กนิษฐา สายโน
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ คำเมืองโม้
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ธนากร ดวงดาว
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง วรนุช ใยสิงห์
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com