#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
71.6
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง ปนัดดา เกษโสภา
1.นางสาว มาลี สลัดทุกข์
2.นาง กนิษฐา สายโน
2 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุตรดี
1.นางสาว นิภา จอมพันธ์
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77.6
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง อริสรา แก้วเลิศ
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย พิชญะ คำมี
2.เด็กหญิง จารุุวรรณ ใยสิงห์
3.เด็กหญิง รมรินทร์ จิตต์อ่อน
1.นาง กนิษฐา สายโน
2.นาง มาลี สลัดทุกข์
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง แพรวา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง ชนิตา กันตรง
1.นาย สุริยะ พรมตวง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง พรธิดา ยศศิริ
1.นาย สุริยะ พรมตวง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com