#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย กิตติชนม์ แอกทอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ภูแบ่งไม้
1.นาย เจษฎาภรณ์ อาจหาญ
2.นาง พิมพ์ โหล่คำ
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78.28
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย อินสนอง
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย พชรพล อินปัญญา
2.เด็กชาย ภัทรนันท์ สารเขียว
3.เด็กชาย ธนิสร สาระจันทร์
1.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2.นางสาว นารี คมใส
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง อภัสรา แก้วลอย
2.เด็กหญิง กวิณทิพย์ คมใสย์
3.เด็กหญิง เบญญาสิริ์ ขมหวาน
1.นาง นภัสวรรณ พชรพงศ์สิริ
2.นางสาว นารี คมใส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com