#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นภัสสร จันทร์พูล
2.เด็กหญิง ไพลิน เกษมะณี
1.นาย ปัญญา เบิกบาน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
74
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย แก้วกล้า แก้วชะอุ่ม
1.นาย เจษฎา นามแดง
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย วีระพล พิทักษ์
2.เด็กชาย วิชิต กองคำ
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
70.83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ รูปคำ
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กันต์ฤทัย กันยามา
1.นาง หอมหวล สีสารี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วราภรณ์ รสดี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วชะอุ่ม
3.เด็กหญิง อรอุมา เกษาชาติ
4.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสมาน
5.เด็กหญิง พัชรินทร์ ไชยะพันธ์
6.เด็กหญิง กัลยา ไชยะพันธ์
7.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บัวจูม
8.เด็กหญิง นภัสวรรณ จบมะรุม
9.เด็กหญิง กมลวรรณ บุตรสมาน
10.เด็กหญิง ถิราพร ลุยตัน
1.นาย ภูวนัย หลักเพชร
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com