#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง ทัศนีย์ อุ่นใจ
2.เด็กหญิง ชลาลักษณ์ คชพันธ์
1.นาย รัชพงษ์ บุญลอด
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย อติกานต์ ลีลา
2.เด็กชาย ธนทรัพย์ นามนาง
1.นาย สมจิต สวัสดี
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง จำลองลักษณ์ กุลหอม
2.เด็กชาย อัมรินทร์ สิมมา
1.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง สิรินทรา กลิ่นพิกุล
2.เด็กหญิง พวงบุบผา ธนู
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง เปรมฤดี อุระวงศ์
1.นางสาว สถาพร มูลคำ
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง วัชรี บุญเจริญ
2.เด็กหญิง พลับพลึง มูลคำ
3.เด็กหญิง กรกมล เจริญทัศน์
1.นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
2.นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com