#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ นายจำนง ดีนันท์ นางสนทนา บุญกัณหา 0852021679 sontana_32@hotmail.com
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสงวน สีลากุล นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ 0848881826 chanankan.w@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านแก นายเสรี ชินชัย นายประกิจ พันธุ์วิไล 0807994254 pr0aki0t@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านขะยูง นายอินสร หนูพัฒน์ นายดวงตา บุญชาลี 081-3893066 Duangtab@gmail.com
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา นายวิเชียร วงษ์ราช นางสาวนิภา จอมพันธ์ 0902960134 sigsagjompan@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย 0854660317 veego-@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายสุพล ศรีจันทร์ นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 0837238214 wisit.paona@gmail.com
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นายประมาณ ประสานพันธ์ นางอำไพ บุญชาลี 0872464383 aumpai_s@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นายลมัย พวงเพ็ชร นางวรรณี แสนลา 0844175044 wennee.sanla@hotmaii.co.th
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ นายบุญเพียร พุทธวงค์ 0853059245 hum105@hotmail.com
11 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม นายเนติวัฒน์ บำรุง นางขนิษฐา แสงหิรัญ 0885943375 nitta_saeng@hotmail.com
12 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นายสุวัฒน์ มะโนชาติ นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ 0812654645 techit21@hotmail.co.th
13 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) นายบัวพัน ขันตี นางสาวอำไพ เคารพ 0872502654 5353LD@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านสว่าง นายประพัฒน์ รักพรหม นางกันย์ชนา อินอักษร 0892820974 kanchana.963@hotmail.com
15 โรงเรียนบ้านสังเม็ก นายทวี ฝอยทอง นายอภิชาติ พละศักดิ์ 0858864106 bieaphichart@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด นายชาญ ชมชื่น นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา 0852027456 sc.churnta@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา นายบุญมี จันทวี นายสุริยา นนทา 0811203870 juya2522@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ นายสมัย อดทน นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ 0918323405 sriudomsum@gmail.com
19 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายทองหล่อ สิงห์คง นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ 0819992445 ritisit19@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านขนา นายพิชัย ตุลยเสวี นายประดิษฐ์ มีดี 0810701857 praditmidi@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นายสิทธิชัย พงษ์สิน นางสาวอุมาพร ศรีพรม 0923475245 pennung11@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ครูกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 091-8323405 คุณครูกัลป์ธีร์ พละศรี โทร 092-5674194 IDLine :ictmk อีเมล์krupong25@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com